Blog Image

Örgüt Stratejisini Kurarken Piyon Musunuz? Atlı Mı?

06.05.2021
Yazar: Engin Karafakıoğlu


   Düşünün! Hepinizin bir hedefiniz var ve onu gerçekleştirmek adına ne yapıyorum ile ne yapmalıyım arasında da önemli bir ayrıma sahipsiniz. Biri rutine ve içinde bulunulan ana, diğeri ise düşünmeye ve geleceğe işarettir. Hayattaki hedefleri gerçekleştirmek de tıpkı bir satranç oyunu gibidir. Piyonsanız rotanız, tek yolunuz düzdür. İleriye gidersiniz ama rakipleriniz manevralarla önünüze geçecektir; geriye dönemezseniz, B planınız yoktur. Hedeflerinize ulaşmakta sorunlar yaşarsınız fakat atlıysanız stratejileriniz vardır. Rotanızda ilerlerken en büyük avantajınız çeşitliliğinizdir. Doğru hamlelerle planlarınıza yön verebilir rakip taşın yerine konumlanabilirsiniz.

Strateji

   Strateji kelimesinin kökenine baktığımızda, antik Yunanistan'daki “strategos” yani ordu komutanı kelimesinden geldiğini görürüz. Daha sonra, bu kelime Fransızlar tarafından ordu yönetimi anlamını alır. Günümüz iş dünyasında ise bu kelimenin karşılığına baktığımızda, bir firmanın belirsizlik ortamında orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için belirlediği planlara atıfta bulunduğunu görürüz. Bu noktada en büyük kafa karışıklığının, stratejinin genellikle beş yıldan daha kısa süren ve tüm şirketten daha az endişe verici operasyonel planlarla karıştırılması olduğunu görüyoruz. Ancak bir şirketin stratejisi, en az beş yıl veya daha uzun bir süre içinde tüm organizasyonu ilgilendiren bir kavram olmalıdır. Kuruluşların stratejilerinin başarısız olmasının birçok farklı nedeni vardır. Stratejilerini hazırlarken bu durum operasyonel planlarla karıştırılabilir ve organizasyondaki kaynakları doğru analiz edemeyebilir. En önemli eksikliklerden biri, şirketin stratejisinin organizasyonun tüm kademelerine aktarılamamasıdır. Kaynak: Harvard Business Review ‘Şirket Stratejisini Doğru Kurgulayabilmek’ :2021

Blog Image

Stratejik Planlama

   Stratejik planlar oluşturulurken işletmeler birim bazında ya da operasyonel alt sistemlere yönelik değil, işletmenin bütününü kapsayacak şekilde geliştirilmelidir. Stratejiler tek tip kişisel planlardan uzak pozitivist bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Kapsamlı araştırmalar doğrultusunda stratejik planlar geliştirilmelidir. Rekabet edebilmek için yoğun bir şekilde bilgi toplamak önemlidir. Stratejik planlar ile pazarda uzun süre rekabet edebilmeli ve örgütün yeterince esnek kalmasını sağlamalıdır. Böylelikle piyasa koşulları gerektirdiğinde örgüt yapısını ve süreçlerini yenileyebilir ve değişen koşullara adapte olabilir (Michael H. Mescon, 1999).

Stratejik Planlama Süreci

Blog Image

(Kaynak: Michael H. Mescon, Franklin Khedouri ve Michael Albert “Yönetim”, (3. Baskı, New York 1999), s. 487- 523).

Stratejik Yönetimin Temel Kavramları

   1) Vizyon

   Amaç ve hedef belirleme faaliyetleri kapsamında; Bir kurum veya iş stratejisi ve politikası oluştururken, kurumun uzun vadeli hedeflerini açıklayan ifadelere “vizyon” denir (Aktaş, 2014: 59).

   2) Misyon

   Misyon, vizyondan farklı olarak, işletmenin hangi amaçla kurulduğunu, kendisini nasıl görmek istediğini ve varoluş nedenini ifade eder. (Koçel, 2007: 97).

   3) Politika

   Yunanca “bir işi denetlemek” anlamında kullanılan siyaset, literatürde “işleri halk adına yönetmek” anlamına gelmektedir (Dinçer, 2007: 26). Politika, karar vermeye yön veren genel açıklamaları içermektedir (Şimşek ve Çelik, 2011: 46). Politika, hedeflere ulaşma yöntemleri olarak ifade edilmektedir (Eren, 1997: 12).

   4) Taktik ve Strateji İlişkileri:

   “Dinçer’e (2007) göre taktik ve strateji kaynaklarını en etkin şekilde kullanmak için kısa dönemli kararlardır. “Strateji hedefleri gerçekleştirmede fiili kararlar iken taktik bu kararları uygulamak ile ilgili kararlardır. Taktik kararların stratejik kararların ayrıntılarını içerdiği belirtilmektedir (Dinçer, 2007: 24).

Blog Image

Doğru Bir Strateji Oluşturulurken Uygulanacak 4 Kriter:

   a) Doğru İletişim

   Organizasyonun stratejisini her seviyedeki çalışanlara çok net bir şekilde iletmek ve her çalışanın bunu çok iyi anlamasını ve tüm günlük operasyonel süreçlerinin şirket stratejisine uygun olmasını sağlamaktır.

   b) KPI (Anahtar Performans Göstergeleri)

   Kuruluşun tüm çalışanlarının performans ve başarı kriterleri toplam strateji ile uyumludur. Kısa vadeli operasyonel planlar kuruluşun stratejisine hizmet edecek şekilde belirlenir ve uygulanır.

   c) Açık iletişim

   Organizasyonun her kademesindeki üst düzey yöneticiler ile çalışanlar arasında hem aşağıdan yukarıya hem yukarıdan aşağıya tüm iletişim kanallarını açık tutmak, böylece her türlü geri bildirimin doğrudan iletilmesini sağlamaktır.

   d) Hızlı Geri Bildirim.

   Müşteri ile doğrudan temas halinde olan ekiplerin stratejinin uygulamaya uyarlanmasında regülasyona ihtiyaç duyan noktaları daha hızlı aktarabilmeleri için organizasyon içerisinde inovasyonu ve yeni fikirlerin paylaşımının teşvik edilmesi gerekmektedir. Kaynak: Harvard Business Review ‘Şirket Stratejisini Doğru Kurgulayabilmek’ :2021

Sonuç

   Her işletmenin kendine özgü bir yapıya sahip olduğu bilinciyle işletme hedeflerini, vizyonunu, misyonunu ve politikalarını oluşturmalıdır. Bu doğrultuda stratejiler oluşturmalı ve bunları uygulamalıdır. Stratejik yönetimde tüm süreçler, özellikle analiz ve kontrol süreçleri, bilimsel kriterlere göre yapılır. Aksi takdirde sistematik faaliyetten bahsetmek mümkün olmayacaktır. Ayrıca Ülgen ve Mirze'ye (2004: 462) göre stratejiyi yönetecek "bilgili" personelden ziyade, sürekli öğrenmeye aç personeller olmalıdır. Değişen çevre koşulları ile yeni bilgilere olan ihtiyaç rekabet edebilmek açısından çok kritiktir. Strateji bilgi gerektirir, taktik ise bunu doğru zamanda doğru hamlelerle çevik bağlamda uygulamayı!

   Aksi halde atlı değil piyon olursunuz!


label Strateji Örgüt Stratejisi Stratejik Yönetim

Hakkımızda

Blog Image

İTÜ´de girişimcilikle ilgili gerek akademik düzeyde, gerekse öğrencilerin sosyal hayatlarında uygulamaya yönelik herhangi bir çalışmanın olmamasını çıkış noktası olarak gören kulübümüz 2006 yılından bu yana İTÜ’nün en aktif öğrenci oluşumlarındandır. Günümüze kadar İTÜ’de girişimcilik ekosisteminin gelişmesinde büyük katkı sağlamıştır.

Son Çıkan Blog'larımız

Blog Image
Blog Image
Blog Image